Hoe goed is uw organisatie beschermd tegen dataverlies? Bestel online of bel 023 890 1670
 
MKBackup - Startpagina Oplossingen  
Helpdesk  
Gratis proberen
 
Cover MKBackup folder
Wilt u meer lezen over de voordelen, beveiliging, techniek en de mogelijkheden?
Bestel onze brochure
   

Beleid t.a.v. onze dienstverlening

20. Service definitie
20.1 MKBackup voorziet de gebruiker van de mogelijkheid om data op zijn of haar PC te back-uppeen en te restoren via het internet. De Applicatie wordt door de gebruiker geïnstalleerd op de PC waarbij een inlognaam en password wordt uitgegeven. Na de initiële back-up wordt enkel gewijzigde data geback-upped door middel van het gebruik van de zogenaamde Adaptive Differencing Technology. Encryptie van data zorgt voor een veilige transfer over het publieke telefoon- of internetwerk. Gedurende door Klant in te stellen dagen worden zolang als de opslagcapaciteit toereikend is versies van bestanden bewaard. Hoelang deze versies bewaard worden is afhankelijk van de instelling van de Klant, standaard is dit 7 dagen.
20.2. De Applicaties ondersteunen alle bestandsformaten en de besturingssystemen en databaseprogrammatuur zoals genoemd op de website van MKBackup.

21. Terbeschikkingstelling capaciteit
21.1 Klant krijgt de beschikking over de in artikel 21.2 vermelde capaciteit, binnen het raamwerk van dit artikel.
21.2 Uitbreiding van de beschikbaar gestelde capaciteit zal geschieden na een schriftelijke opdrachtbevestiging die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21.3 Uitbreiding dient z.s.m. realiseerbaar te zijn waarbij een maximale termijn van 3 werkdagen zal gelden bij een uitbreiding met gelijkblijvende systeemfunctionaliteit.
21.4 Het Service Window voor de Klant wordt gesteld van 09:00 AM tot 17:30 PM.
21.5 MKBackup is met Klant een Maintenance Window overeengekomen op zaterdagen van 09:00 tot 17:00 uur waarbij de capaciteit geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zal zijn in verband met:
a. Het uitvoeren van (periodiek) preventief onderhoud;
b. De werkzaamheden worden in ieder geval niet uitgevoerd binnen het Service Window, tenzij anders wordt overeengekomen.

22.  Beschikbaarheid
22.1 De Applicaties van MKBackup zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar behalve in die tijden die voor het Maintenance Window zijn geserveerd.
22.2 Downtime is gedefinieerd als gebruikers geen gebruik kunnen maken van de aan hen ter beschikking gestelde capaciteit. Geplande downtime is van toepassing als hardware of software noodzakelijkerwijs moet worden geupgrade vanwege optimalisatie of groei van het systeem, zoals gedicteerd door eisen van de Applicatie en/of Klant. MKBackup dient de Klant zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van geplande downtime met een minimum van 12 uur van tevoren. Alle andere perioden en omstandigheden waarin het systeem niet voor alle gebruikers bruikbaar is geldt als ongeplande downtime en valt onder het gestelde in artikel 22.3.
22.3 Het rekencentrum is voorzien van voldoende UPS en generator capaciteit en een koelsysteem dat beschikt over een alarmsysteem, alsmede een brandpreventie en brandblussysteem dat voldoet aan de eisen van de PCI 3 Data Security Standard en BS7799 certificering.

23. Incidentopheffing en reactietijden
23.1 Incidentopheffing:
a. Incidenten kunnen door de Coördinator of een andere geregistreerde gebruiker die daartoe is gerechtigd telefonisch, per fax of per e-mail bij de helpdesk van MKBackup worden gemeld.
b. De werkzaamheden in het kader van de Incidentopheffing zullen zo spoedig mogelijk aanvangen conform de reactietijden beschreven in dit artikel.
c. MKBackup dient zo spoedig mogelijk eventuele Incidenten m.b.t. MKBackup op te heffen.
d. MKBackup zal tevens Incidenten in de MKBackup service opheffen die het gevolg zijn van:
- Onoordeelkundig gebruik van MKBackup door Klant;
- Andere aan Klant toe te rekenen omstandigheden;
- De kosten verbonden aan deze door MKBackup uit te voeren herstelwerkzaamheden komen voor rekening van Klant.
e. De MKBackup Helpdesk fungeert als integraal aanspreekpunt voor alle mogelijke problemen en Incidenten met betrekking tot het gebruik van MKBackup.
f. De Coördinator van de Klant dient Incidenten die de MKBackup service en/of de Applicaties betreffen zo spoedig mogelijk te melden bij de Helpdesk van MKBackup. De periode van niet-beschikbaar zijn van MKBackup gaat in op het moment van ontvangst van de melding door de Helpdesk of als de Helpdesk zelf eerder opmerkt en als zodanig per e-mail en telefoon aan coördinator van Klant meldt. Deze melding mag ook plaatsvinden na opheffing van het probleem, zeker als deze de productie niet heeft onderbroken of in gevaar heeft gebracht. De periode van niet-beschikbaar zijn wordt afgesloten op het moment dat de Coördinator heeft geaccepteerd, dat MKBackup weer beschikbaar is en dit per e-mail en telefoon bevestigt. Indien deze bevestiging niet kan worden gestuurd, door bijvoorbeeld het nachtelijke tijdstip ban een verholpen Incident, geldt het tijdstip van afmelding door MKBackup via e-mail als einde van de periode van niet-beschikbaar zijn. Coördinator dient zo spoedig mogelijk de ontvangst van deze e-mail telefonisch te bevestigen aan de Helpdesk.
g. MKBackup zal regelmatig informatie vestrekken aan Klant over de voortgang van de oplossing met betrekking tot een gemelde Incident. De frequentie waarmee informatie aan Klant wordt verstrekt met betrekking tot een Incident is afhankelijk van de prioriteit van een gemeld Incident.

24. Beveiliging
24.1 MKBackup verbindt zich in het bijzonder ten aanzien van de Data en de Databases van Klant die onder haar berusten:
a. een adequaat niveau van beveiliging in acht te nemen ter voorkoming van verlies, diefstal of onbevoegde wijziging en/of kennisneming daarvan;
b. de overeengekomen verplichtingen op grond van de Overeenkomst uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan MKBackup in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn;
c. medewerking te verlenen aan het uitoefenen van controle door of namens de Klant op bewaring en gebruik daarvan;
d. voor zover van toepassing eventuele van toepassing zijnde schriftelijke voorschriften van de Klant in het kader van de uitvoering van geldende privacywetgeving na te leven.
24.2 Twee fysieke locaties, waarin door MKBackup een computerzaal en/of datacommunicatieruimte wordt gehuurd, is voorzien van adequate toegangsbeveiliging middels elektronische en/of organisatorische en/of fysieke maatregelen alsmede een beveiligde ruimte die voldoet aan de eisen van de PCI 3 Data Security Standard en BS7799 certificering.
24.3. Klant is aansprakelijk voor de personen die Klant middels het verlenen van autorisatie toegang verschaft tot de MKBackup service. Klant en MKBackup zullen in gezamenlijk overleg nadere afspraken maken over te hanteren regels en richtlijnen ten aanzien van het door de Klant gewenste en vastgelegde beveiligingsbeleid. Geautoriseerde toegang dient gelogd te worden.
24.4. MKBackup draagt zorg voor het operationele beheer van de autorisatie voor wat betreft de bij MKBackup in gebruik zijnde toegangsbeveiliging hulpmiddelen. Daartoe behoort het gezamenlijke beheer van de autorisaties binnen MKBackup van Klant.
24.5 MKBackup is verantwoordelijk voor het signaleren van (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de MKBackup service. Daartoe zal MKBackup onder andere IDS (intrusie detectie systeem), virus en content scanners installeren en functionarissen benoemen die de output hiervan minimaal 4x dagelijks analyseren en direct reageren op alert meldingen. MKBackup zal, indien zij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot MKBackup signaleert, de noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en trachten herhaling te voorkomen. De (poging tot) ongeautoriseerde toegang alsmede alle getroffen maatregelen zullen direct aan Klant worden gerapporteerd.
24.6 Indien MKBackup voornemens is wijzigingen in de MKBackup service of wijzigingen in de beveiliging aan te brengen, die gevolgen hebben voor de afspraken welke met de Klant zijn gemaakt t.a.v. beveiliging, zal MKBackup de Klant hiervan vooraf op de hoogte stellen. Tijdstip van de uitvoering van deze werkzaamheden wordt in onderling overleg vastgesteld. Klant dient haar schriftelijke goedkeuring te geven aan wijzigingen m.b.t. beveiliging als deze impact kunnen hebben voor de Klant.
24.7 Partijen zijn verplicht hun medewerkers of door hen ingehuurde derden bij de aanvang van de dienstverlening op de hoogte te stellen van de geldende voorschriften inzake informatiebeveiliging. Partijen verplichten zich hun personeel of door hen ingehuurde derden juist en volledig te instrueren zodat laatstgenoemde voorschriften correct worden nageleefd. Medewerkers van MKBackup zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.
24.8 Toegangsbeveiliging voor systemen:
a. Er wordt een functiematrix opgesteld waarin bevoegdheden en functies voor alle betrokken partijen zijn beschreven.
b. Onbekende en ongeautoriseerde Internetgebruikers kunnen op geen enkele wijze toegang krijgen tot of gebruik maken van MKBackup. Hier vallen eventueel voor Klant te installeren publieke web-servers(s) buiten.
c. Medewerkers van partijen hebben alleen toegang tot de MKBackup service wanneer door de daartoe bevoegde functionarissen van partijen autorisatie is verleend. De autorisatieprocedure van partijen dient voor iedere betrokken persoon die krachtens deze procedure geautoriseerd wordt aan te geven wat de aard van zijn activiteiten zijn, de duur van de autorisatie alsmede de systemen en gegevens waartoe aan hem toegang wordt verleend.
d. MKBackup heeft maatregelen getroffen om tijdig in het bezit te zijn van nieuwe releases/patches met betrekking tot de firewall-programmatuur. MKBackup zal Klant steeds informeren over deze nieuwe releases en patches en deze patches naar eigen inzicht installeren wanneer de noodzaak daar is.
24.9 De datacommunicatie tussen Klant (en door haar voor beheer, onderhoud en ander gebruik dan gewone bezoekers geautoriseerde derde partijen) en bij ons opgestelde systemen vindt plaats op een veilige wijze. Daarvoor wordt in ieder geval gebruik gemaakt van back-upsoftware die MKBackup in dat geval zal leveren.

Terug naar de helpdesk startpagina

Pagina afdrukkenPagina afdrukken | Pagina versturen per e-mailPagina versturen per e-mail | Pagina aan favorieten toevoegenPagina aan favorieten toevoegen

Disclaimer | Privacy | Sitemap